wulekwulek

Wumirri Headword: 
wurekwurek
Word Class: 
noun
Meaning:
Alternatives, other options.
Kurungurr Example:
Wulekwulek ngirribem, minde nganganim, kinda ngirim.
I've got other plans, so I'm not going, I'll stay here.