tyutti

Word Class: 
time noun
Meaning:
Tuesday.
Kurungurr Example:
Detyengi tyutti .
Today is Tuesday.
Kurungurr Example:
Tyawurru tyutti.