turangginmen

Word Class: 
noun
Meaning:
Drunks, alcoholics.
Kurungurr Example:
Tyurayfa kinyi waturangginmen wurru. Minde nana gawamdirr Tawun pefi.
This driver is drunk. He won't be able to take you to Darwin.