atyemerrmerr

Word Class: 
noun
Meaning:
Leech.
Kurungurr Example:
Minde yiwi tyutyurr yaga atyemerrmerr nana gebinyi da.
You shouldn't swim here or a leech might get you.